Ochrana osobných údajov

INFORMÁCIE A PRAVIDLÁ SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom osobných údajov je Slovenská lekárska spoločnosť (SLS), so sídlom Cukrová 3, 813 22 Bratislava, IČO: 00178 624, VS: 18-3001/040, organizačná zložka SLS Slovenská pediatrická spoločnosť (SPS), zapísaná v registri občianskych združení s potvrdenou činnosťou na MV SR pod číslom VVS/1-909/90-172-6 (ďalej len „prevádzkovateľ“).

2. Účel spracúvania osobných údajov

Osobné údaje poskytnuté v rámci Vášho príspevku do Poradne budú spracované za účelom poskytnutia poradenstva v zdravotníckych otázkach zo strany príslušných lekárov a odborných garantov na základe položenej otázky alebo iného príspevku do Poradne prevádzkovanej na webovej stránke www.sprievodcaockovanim.sk, resp. za účelom zaslania inej spätnej väzby a prípadnej súvisiacej e-mailovej komunikácie.

Za účelom informovania verejnosti/zdieľania skúseností môže byť Položená otázka a príslušná odborná odpoveď zverejnená v anonymizovanej podobe na internete na webovej stránke www.sprievodcaockovanim.sk.

2. Právny základ

Vaše osobné údaje za účelom vedenia Poradne budú spracované na základe Vášho výslovného súhlasu udeleného podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) v spojení s čl. 9 ods. 2 písm. a) nariadenia.

4. Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov

Osobné údaje budú za účelom a rozsahu potrebnom na riadne vedenie Poradne poskytované nasledovným príjemcom:

 • spoločnosti Seesame, s.r.o., so sídlom Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 35 702 931, ktorá koordinuje a zabezpečuje v spolupráci s prevádzkovateľom webovú stránku vrátane Poradne a jej zamestnancom a externe spolupracujúcim subjektom;
 • spoločnosti prevádzkujúcej webovú stránku www.sprievodcaockovanim.sk alebo inému subjektu zabezpečujúcemu správu a podporu informačných technológií a jej zamestnancom;
 • príslušným lekárom a odborným garantom, ktorí odpovedajú na položené otázky a poskytujú poradenské služby v zdravotníckych otázkach;
 • Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv za účelom hlásenia nežiaducich účinkov;
 • ďalším tretím osobám, a to len v nevyhnutnej miere za účelom splnenia zákonných povinností.

5. Lehota uchovávania osobných údajov

Vaše osobné údaje budeme uchovávať tak dlho, ako to bude potrebné alebo dovolené vzhľadom na účel (účely), na ktorý (ktoré) boli získané, v súlade s vyššie uvedenými informáciami.

6. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie

Cezhraničný prenos do tretej krajiny sa neplánuje uskutočniť.

7. Existencia automatizovaného rozhodnutia vrátane profilovania

K profilovaniu nedochádza.

8. Práva súvisiace so spracúvaním osobných údajov

Dotknutá osoba môže uplatňovať tieto práva:

 • a) právo požadovať prístup k svojim osobným údajom a získať informácie o spracúvaní, pričom ak sú údaje nesprávne, máte právo požadovať opravu (v súlade s článkami 15 a 16 GDPR),
 • b) právo na obmedzenie spracúvania údajov v situáciách a za podmienok stanovených v článku 18 GDPR (môžete požadovať obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov na obdobie overovania ich správnosti alebo až do overenia vašej námietky proti spracúvaniu údajov. Toto právo platí aj v prípade, že spracúvanie údajov je podľa vás nezákonné, ale nechcete, aby boli údaje vymazané okamžite, alebo v prípade, že na účely uplatnenia alebo obrany právnych nárokov je potrebné uchovávať údaje dlhšie, než je predpokladané obdobie uchovávania),
 • c) právo odvolať predchádzajúci súhlas so spracúvaním (zverejňovaním) osobných údajov.

  Dotknutá osoba je oprávnená kedykoľvek svoj udelený súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

  Právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, môže dotknutá osoba uplatniť nasledujúcimi spôsobmi:

  • a) emailovou správou zaslanou na adresu: kuchta@dfnkosice.sk
  • b) zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa s uvedením textu „GDPR – odvolanie súhlasu“ na obálke.
 • d) právo požadovať vymazanie osobných údajov v súlade s článkom 17 GDPR (právo „na zabudnutie“),
 • e) právo na prenosnosť údajov v súlade s článkom 20 GDPR, t. j. právo získať svoje osobné údaje od prevádzkovateľa v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, ako aj právo požadovať prenos týchto údajov ďalšiemu prevádzkovateľovi. Tento zákon sa vzťahuje len na údaje, ktoré ste poskytli prevádzkovateľovi a sú spracúvané v súvislosti s vykonávaním zmluvy uzatvorenej s vami alebo na základe vášho súhlasu, pričom spracúvanie sa vykonáva automatizovanými prostriedkami,
 • f) právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie, ak prevádzkovateľ spracúva tieto údaje na základe svojich oprávnených záujmov (v súlade s článkom 21 ods. 1 GDPR).
 • g) právo podať sťažnosť dozornému orgánu v odôvodnenom prípade, pričom dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

9. Kontakt s prevádzkovateľom

Vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa spracúvania vašich osobných údajov vrátane vykonávania práv dotknutej osoby kontaktujte, prosím, prevádzkovateľa na tejto e-mailovej adrese: kuchta@dfnkosice.sk

Dotknutá osoba, ktorá predložila žiadosť týkajúcu sa spracúvania jej osobných údajov, môže byť požiadaná, aby odpovedala na niekoľko otázok, aby prevádzkovateľ mohol overiť jej totožnosť.

Nenašli ste na webe odpoveď na svoju otázku?

Napíšte nám svoju otázku a poraďte sa s odborníkom!

Captcha

Viac informácií o nahlásení nežiaducich účinkov nájdete tu.

Poslať článok priateľovi