LOGO
close

Brožúra Sprievodca očkovaním

Stiahnite si aktuálnu brožúru Sprievodca očkovaním

Prečo sa v Európe zrušilo očkovanie proti TBC a u nás nie?

Magdaléna:

Pani doktorka Urbančíková, nie je pravdou, čo tvrdíte, že vyspelé krajiny zrušili povinné očkovanie kvôli priaznivej epidemiologickej situácii a nie kvôli nepriaznivým vedľajším účinkom. Práve Nemecko a Rakúsko je dôkazom opaku Vášho tvrdenia. V týchto krajinách je percentuálne viac prípadov než na Slovensku. Mám k dispozícii i rozsudok najvyššieho súdu v Rakúsku, kde sa jednoznačne spomína vedcami potvrdená a rakúskymi inštitúciami akceptovaná a zaväzujúca informácia o väčšej škodlivosti BCG vakcíny než jej osohu.

Nemôžete seriózne porovnávať štatistiky ochorení, z rôznych dôb kde majú vplyv na nákazu a ochorenie sociálne, materiálne, dobové pomery. Dnes nedokážete vyhodnotiť poriadne priebeh tých ochorení (faktory na vyššiu nákazlivosť ako podvýživa, hlad, totálna bieda, absencia akejkoľvek hygieny) a príčiny množstva úmrtí (nielen na chorobu samotnú ale i sprievodné príznaky dehydratácia, vysoká horúčka – dnes pomôžu infúzie, lieky znižujúce horúčku a ATB-aj napriek zvyšujúcej sa rezistencii). To skresľuje mortalitu (napr. u chrípky v minulosti a dnes).

Smiem sa spýtať z akého pochádzalo prostredia-myslím napr. TBC v rodine – u rodinného príslušníka / regiónu / etnika

1. malé dieťa s bazilárnou tuberkulóznou meningitídou (zápalom mozgových blán) kt. zomrelo v nemocnici a takisto
2. chlapec s rozpadovým tuberkulóznym procesom pľúc v závažnom klinickom stave

a takisto, či tieto 2 deti boli ako 4-dňové očkované? (Asi teda nie, ak išlo o závažné formy-boli to deti rodičov, ktorí sa dostavili na povinné očkovanie dali urobiť vyšetrenia, nechali sa poučiť ale očkovanie samotné odmietli, alebo patrili tieto deti do kategórie kde rodičia sú sociálne neprispôsobiví a nezáleží im na zdraví detí, že s nimi nechodili na prehliadky vôbec?) Resp. viete upresniť vek tých detí? Prosím o odpoveď.

Spomínala som Vám že mám k dispozícii ten rozsudok najvyššieho súdu v Rakúsku z roku 1997. Tam chlapcovi priznali 30.000 Schillingov (vtedy ešte nebolo EURO) odškodné, preto, lebo po aplikácii vakcíny BCG dostal lymfadenitídu a lekár ktorý aplikoval vakcínu rodičov o tomto riziku neinformoval. Medzičasom tam práve prebehlo pozastavenie aplikácií týchto vakcín, nie z dôvodov ktoré uvádzate Vy, ale z dôvodov ich “väčšej škodlivosti, než osohu” doslovný preklad.

S príkladmi známych osobností ktoré trpeli v minulosti na TBC, ste to mysleli dobre, ale nevidím dôvod čo to má v súčasnosti s tým spoločné. Existovalo dosť známych osobností ktoré trpeli i na syfilis a mnoho iných chorôb. Prepáčte, ale nevidím zmysel Vašej poznámky.

 

MUDr. Ingrid Urbančíková:

Vážená pani Magdaléna, vo svojich odpovediach uvádzam oficiálne epidemiologické údaje, ktoré sú dostupné v rámci surveillance programov na celom svete.

1. Zo správy „Tuberculosis Surveillance in Europe 2008“ vyberám nasledovné:

  • Rakúsko neposkytlo žiadne údaje, takže nie sú dostupné informácie o výskyte TBC na jeho území od roku 2008. Neviem aké máte informácie Vy o percentuálnom (ktoré sa inak nepoužíva) počte prípadov TBC, keďže ich nemá ani ECDC.
  • Nemecko malo v roku 2008 celkovo 4543 prípadov TBC (5,5 prípadov/100 000 obyvateľov), nových prípadov malo 3 623, z toho u detí do 15 rokov bolo 116 prípadov. Cudzích občanov , ktorí mali ochorenie bolo 1918.
  • SR mala v roku hlásených 633 prípadov (11,7 prípadov / 100 000 obyvateľov), nových prípadov sme mali 510, z toho u 14 detí vo veku do 15 rokov. U cudzích občanov bolo ochorenie v 9 prípadoch, ostatní sú naši občania.

2. Každá krajina má svoj národný imunizačný program, ktorý nadväzuje na epidemiologické údaje z danej krajiny a berie plnú zodpovednosť za svoj očkovací program voči občanom. Očkovanie pokiaľ má časté vedľajšie reakcie, nechráni účinne pred vznikom ochorenia , iba pred závažnými formami a na druhej strane v krajine nedošlo k úmrtiu na TBC alebo vôbec k nákaze u malých detí, rovnako hodnotím (podotýkam u TBC, nie u ostatných ochorení) plošné očkovanie za ekonomicky aj zdravotnícky neefektívne, čo v diskusii stále zdôrazňujem.

3. K očkovaniu proti TBC sa vyjadrovala Slovenská pneumoftizeologická spoločnosť, hlavný odborník pre tento odbor, ktorý vypracoval odborné usmernenie k očkovaniu proti TBC, pracovná skupina pre imunizáciu. Táto téma bola a je neustále diskutovaná na odborných fórach u nás ale aj v zahraničí. Každé rozhodnutie vo veci ochrany verejného zdravia je veľmi zaväzujúce, chápem, že títo odborníci ťažko odporúčali vynechať aj preočkovanie proti TBC, pokiaľ liečia takých pacientov, z ktorých niektorí aj napriek liečbe zomrú.

4. Za rok 2008 bolo hlásených v SR 121 reakcií po očkovaní proti TBC. 90 bolo lokálnych – absces, opuch, začervenanie, dlhšie hojenie jazvou). 29 bolo regionálnych reakcií – lymfadenitída bola u 8 detí, u 3 detí lymfadenitída aj s abscesom, všetky však boli bez kolikvácie, nevyžadovali žiadnu špeciálnu liečbu.

Tieto údaje sú priaznivé, čo sa týka percenta postvakcinačných reakcií k celkovému počtu podaných dávok. Celkovo oproti predchádzajúcemu roku poklesol počet reakcií o 26,6%. Ani v jednom prípade nedošlo k závažnej reakcii – komplikácii po očkovaní, na rozdiel od komplikácií po ochorení na TBC a počtu zomrelých. Aj keď vezmem do úvahy reálny fakt, že tieto údaje nie sú kompletné, lebo nie všetci hlásia tieto komplikácie, určite závažná reakcia, ktorá by pravdepodobne vyžadovala hospitalizáciu by nemala hláseniu uniknúť.

Zároveň chcem upozorniť, že výskyt nežiaducich reakcií je závislý od spôsobu podania práve u tejto vakcíny, ktorá sa ako jediná podáva intradermálne – do kože, iná aplikácia súvisí s vyšším počtom lokálnych reakcií a komplikácií.

5. Odškodnenie za neposkytnutú informáciu , že po očkovaní môže byť lymfadenitída je plne na mieste, avšak predstavuje legislatívno-právnu rovinu (aktuálne mám za sebou niekoľko skúšok zo zdravotníckeho práva). V tomto prípade sa nejedná o odškodnenie za nesprávne poskytnutie zdravotnej starostlivosti, v súvislosti s ktorým by došlo k poškodeniu pacienta, ale o pochybenie pri procese poskytovania zdravotnej starostlivosti, súčasťou ktorého je informovaný súhlas. V ňom má byť okrem iného aj poučenie o možných rizikách poskytnutia zdravotnej starostlivosti (v tomto prípade reakcií po očkovaní). V poslednom čase je častým javom žalovať poskytovateľov zdravotníckej starostlivosti nie vo veci priamo zdravotnej starostlivosti ale vo veci informovaného súhlasu, poučenia o alternatívach liečby, možných rizikách diagnostického a terapeutického postupu, ochrane osobných údajov a podobne. (Rozsudok si zo zaujímavosti rada prečítam, ak ho máte k dispozícii).

6. Našich pacientov som uvádzala ako príklad, že ochorenie sa v SR vyskytuje a je ťažko liečiteľné, dokonca aj smrteľné. Za posledných 5 rokov sme mali celkovo 6 pacientov s ťažkými formami TBC, nielen týchto dvoch. Prvé exitované dieťa malo 2 roky, očkovanie sa u neho nedalo verifikovať, pochádzalo zo sociálne slabšej rodiny s nepravidelnou návštevou detského lekára. Druhé dieťa bolo 9-ročné, očkované, zo slabších sociálnych pomerov. Ale to my tu na východe Slovenska, kde žijem, máme veľa takýchto rizikových občanov, ktorí chodia do rovnakých obchodov, autobusov, vlakov, škôl ako my všetci a naše deti. Chcela som zdôrazniť, že títo pacienti ohrozujú osoby s nimi žijúce, nielen nemocničný personál ale aj iných chronických pacientov v nemocnici, pre ktorých by bola aktívna TBC rozhodne závažnou komplikáciou. Nie je problém nariadiť liečbu u takýchto pacientov súdom podľa našej legislatívy, ako to uvádzate. Nemyslím si však, že všetci títo pacienti sa nechcú dobrovoľne liečiť a utekajú z ústavov. Skôr sa obávam tých, ktorí nie sú diagnostikovaní, spokojne medzi nami žijú a sú zdrojom infekcie.

7. Samozrejme ľudia v minulosti zomierali aj na iné ochorenia, ale porovnávať by sa mal ich spôsob prenosu, infekciozita pre okolie (nákazlivosť), možnosti liečby v dnešnej dobe a s tým súvisiace preventívne opatrenia. Na neliečený syfilis sa umieralo v posledných štádiách ochorenia, prenos medzi ľuďmi je neporovnateľný s tuberkulózou, ktorá má kvapôčkový prenos (vzduchom) na rozdiel od syfilisu. Nehovoriac, že v dnešnej dobe je syfilis jednoducho liečiteľný podľa klinického štádia aj klasickým penicilínom. Dostať ho bez toho, aby ste o tom nevedeli (alebo aspoň netušili) na rozdiel od TBC v podstate nie je možné. Zmysel poznámky bol práve v tom, že choroby sú rôzne a u niektorých z nich v súčasnosti dostupná liečba vyriešila ich problém ale u iných zase nie.

Predpokladám, že v najbližšej budúcnosti sa bude riešiť v SR aj otázka očkovania proti TBC u novorodencov, ako je tomu v okolitých krajinách. Avšak o tom nerozhodujem ja, ani moji kolegovia. Jedná sa tu o verejné zdravie, sú na to štátne úrady, ktoré v rámci zdravotnej politiky štátu majú kompetenciu o tom rozhodnúť. Ja môžem mať svoj odborný názor, to je všetko. Vzhľadom na celkovú priaznivú epidemiologickú situáciu výskytu TBC v SR, ako aj skutočnosť, že očkovanie nie je prevenciou ochorenia (okrem jej ťažkých foriem, najmä u malých detí), že sa po očkovaní proti TBC vyskytujú nežiaduce reakcie vo vyššom počte oproti iným očkovaniam (aj keď to nie sú závažné komplikácie, ale sú traumatizujúce pre dieťa a rodiča) zastávam rovnaké stanovisko, že očkovanie má byť v prvom rade pre rizikové skupiny.

A ako infektológ budem dúfať, že o pár rokov nebude pribúdať počet nových ochorení, najmä nie u našich občanov.

Vážená pani, nemám problém s Vami diskutovať, nakoniec aj Vy mi poskytujete zaujímavé informácie, ktoré máte dostupné . Ale v prípade, že ma neviem na akom podklade obviňujete, že nehovorím pravdu, v takom prípade diskusia stráca význam. Môžete mať svoj názor, prípadne s mojím názorom nesúhlasiť ale komentár, že moje vedomosti, skúsenosti a prax, ktoré prezentujem nie sú pravdou, sú v takom prípade hodnotené ako krivé obvinenie.

COVID-19

Máte otázky k aktuálne priebehajúcemu očkovaniu proti COVID-19? Odpovede na tie najčastejšie z nich sme pre vás spísali v tomto článku.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku?

Poraďte sa o očkovaní s odborníkmi.

close

    Nenašli ste odpoveď na svoju otázku?

    Poraďte sa o očkovaní s odborníkmi.


    Odpoveď na vašu otázku vám zašleme e-mailom a zverejníme ju spolu s vaším krstným menom na webe.